Skip to main content

I tvister står vi orubbligt vid din och ditt företags sida, från inledande skriftväxling och förlikningsförhandlingar till slutlig förhandling och process i domstol eller skiljeförfarande. För att ge bästa möjliga biträde i en uppkommen eller förestående tvist är det viktigt att söka juridisk expertis i tid, för att till exempel säkra bevisning, inte försitta frister eller låsa fast sig i en ogenomtänkt förhandlingsposition. Ibland kan vårt biträde i ett tidigt skede möjliggöra utomrättsliga lösningar och en fortsatt god relation till motparten genom att vi tidigt utvärderar möjligheterna till framgång och föreslår lösningar.

I Sverige har vi tre typer av domstolar: de allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna samt specialdomstolarna. Tvister kan även avgöras i ett skiljeförfarande. Nedan följer information om domstolarna och skiljeförfarande samt om möjligheterna att få delar av kostnaderna för tvister täckta genom försäkringsskydd eller rättshjälp.

Allmän domstol

De allmänna domstolarna består av tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen. Vid de allmänna domstolarna avgörs tvistemål, brottmål (läs mer här ) och ärenden.

En stor grupp av tvistemål är familjerättsliga tvistemål, till exempel mål om skilsmässa eller barns vårdnad, boende, umgänge och underhåll. En annan grupp är tvistemål med förmögenhetsrättslig karaktär. Dessa mål kan handla om exempelvis krav på pengar, tolkning av avtal eller fel i fastighet.

Utöver tvistemål och brottmål beslutar allmän domstol i ärenden som rör till exempel adoption, förvaltare, konkurs (lär mer här) och god man. Våra advokater och jurister är ofta anlitade som ombud vid tvister i allmän domstol.

Förvaltningsdomstol

De allmänna förvaltningsdomstolarna består av förvaltningsrätt, kammarrätt och Högsta förvaltningsdomstolen. Domstolarna handlägger mål som främst rör tvister mellan myndigheter och enskilda myndigheter. Det kan till exempel gälla skatte-, ersättnings- eller utlänningsmål (i migrationsdomstol). Förvaltningsdomstol prövar även mål om tvångsvård av unga, missbrukare och personer som lider av allvarliga psykiska störningar. Vi biträder löpande enskilda personer och kommuner i mål hos förvaltningsdomstol. Här kan du läsa mer om förvaltningsrätt.

Specialdomstolar

I specialdomstolarna avgörs tvister inom olika specialområden, till exempel miljörätt, immaterialrätt och arbetsrätt. I mark- och miljödomstol avgörs miljömål, fastighetsmål, plan- och byggmål och VA-mål. Vid patent- och marknadsdomstolen handläggs mål med immaterialrättslig karaktär, till exempel mål om skadestånd på grund av varumärkesintrång, mål om ogiltigförklaring av patent, immaterialrättsliga brottmål (exempelvis varumärkesförfalskning) och tvister om företagsnamn. I arbetsdomstolen hanteras tvister som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Våra advokater och jurister är ofta anlitade som ombud i tvister i specialdomstol, exempelvis gällande miljöfrågor.

Skiljeförfaranden

Ett skiljeförfarande är ett alternativ till att lösa tvister i domstol. Skiljeförfarande är vanligt i kommersiella sammanhang då det är en snabbare process än ett domstolsförfarande och ger parterna större möjlighet att påverka processen, bland annat genom möjlighet att avtala om sekretess och utseende av skiljemän.  Skiljeförfarande kräver ett avtal mellan parterna (skiljeavtal). I Sverige erbjuder Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC) professionell tvistlösning för kommersiella parter genom skiljeförfarande.

Hyres- och arrendenämnden

Hyresnämnden medlar och beslutar i tvister mellan en hyresgäst och en hyresvärd eller mellan en bostadsrättsförening och en bostadsrättsinnehavare. Det kan till exempel handla om tvister om villkor, överlåtelser eller andrahandsuthyrningar. Arrendenämndens uppgifter motsvarar hyresnämnden när det gäller frågor som rör tillämpningen av arrendelagstiftningen. Vi hjälper ofta fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, hyresgäster och bostadsrättsinnehavare i mål i hyres- och arrendenämnden. Läs mer under hyra och arrende.

Rättsskydd

Vi undersöker alltid våra klienters möjligheter att få hjälp med kostnaderna i en tvist. En möjlighet är att få ersättning genom rättsskyddsmomentet i hemförsäkringen (för privatpersoner) eller i företagsförsäkringen (för företag). Rättsskydd gäller som huvudregel för tvister som kan avgöras i domstol om föremålet för tvisten överstiger ett halvt prisbasbelopp (ca 23 250 kr för år 2019). Vanligtvis krävs det att försäkringstagaren haft en hemförsäkring under en sammanhängande period om två år. Det är därför viktigt att man alltid har en försäkring. Rättsskyddet kan även hjälpa till att ersätta motpartens rättegångskostnader om en part förlorar i domstol och blir skyldig att ersätta motparten för dennes rättegångskostnader. Vi hjälper i förekommande fall våra klienter att ansöka om rättsskydd.

Rättshjälp

Om en privatperson har låg inkomst och saknar möjligheter att få hjälp via rättsskydd, kan det finnas möjligheter att få rättshjälp. Personen ska ha behov av juridisk hjälp och det ska vara rimligt att staten bidrar till personens ombudskostnader i tvisten. Denna bedömning gör Rättshjälpsmyndigheten eller domstol (om ärendet redan finns i domstol). Vi hjälper våra klienter att upprätta en ansökan om rättshjälp om det är aktuellt.

Vi på Ahlgrens Advokatbyrå har lång och gedigen erfarenhet samt hög kompetens avseende tvister och processer. Merparten av våra advokater och jurister har gått hela eller delar av domarbanan innan de börjat på advokatbyrå. Vi företräder på bästa sätt våra klienter i olika tvister i allmän domstol, förvaltningsdomstol eller skiljeförfarande, till exempel vid kommersiella tvister mellan företag, tvister mellan köpare och säljare av fastigheter och tvister om vårdnad, boende och umgänge.