Skip to main content

Miljön är viktig för oss alla och miljörätten har därför blivit ett naturligt inslag i privat- och affärslivet. Ahlgrens Advokatbyrå har medarbetare med mångårig erfarenhet av miljörätt och biträder regelbundet både privatpersoner, små och stora företag i miljörättsliga frågor. Nedan följer beskrivningar av de vanligaste typerna av ärenden.

 

Miljöskador och föroreningsskador

Om en verksamhet på en fastighet orsakar skada på omgivningen är det ofta en miljöskada. Det kan exempelvis handla om att man pålar i marken så att vibrationerna skadar grunden på grannens hus eller att man släpper ut föroreningar som förstör utemiljön för omgivningen. För sådana skador kan det uppstå en ersättningsskyldighet enligt miljöbalken.

När en förorening hittas i marken kan efterbehandlingskrav riktas mot såväl nuvarande som tidigare verksamhetsutövare eller i vissa fall även mot fastighetsägare. Den som fått stå för efterbehandlingen kan i sin tur kräva ersättning från andra ansvariga, där ansvaret är solidariskt.

Vi på Ahlgrens Advokatbyrå företräder verksamhetsutövare eller fastighetsägare i förhandlingar och tvister kring miljöskador och efterbehandlingsansvar.  Vi hjälper även till i kontakten med myndigheter och vid överklaganden av förelägganden.

Intrångsärenden

När samhället anses ha rätt att tvångsvis ta mark i anspråk eller införa inskränkningar i markens nyttjande finns oftast en rätt till ersättning för fastighetsägare och nyttjanderättshavare. I anslutning till byggande av väg- eller järnväg eller vid expropriation för annat byggande uppstår ofta frågor om vilken ersättning som är den rätta för den skadelidande. Som enskild hamnar man lätt i underläge mot det allmänna om man inte tar hjälp av ett kvalificerat juridiskt biträde. Vi biträder återkommande markägare och andra berörda i förhandlingar och processer kring ersättningsfrågor.

 

Ersättning till skogsägare

Beslut om naturreservat eller vägrat tillstånd till avverkning enligt skogsvårdslagen kan för den enskilde markägaren betyda stora negativa ekonomiska konsekvenser. Grundlagen, miljöbalken och skogsvårdslagen innehåller regler som ska ge markägaren rätt till kompensation och plåster på såren. Många skogsägare upplever att man hamnar i ett underläge mot samhällets professionella aktörer. Vi företräder därför ofta markägare i förhandlingar och processer kring ersättningsfrågan.

Vi på Ahlgrens Advokatbyrå biträder regelbundet både företag och privatpersoner i egenskap av verksamhetsutövare eller fastighetsägare i frågor kring beslut och ersättningar med grund i miljöbalken eller annan speciallagstiftning.