Skip to main content

Flera av våra advokater arbetar med obeståndsrätt och tar regelbundet uppdrag som konkursförvaltare, företagsrekonstruktör och likvidator. De olika ärendetyperna beskrivs nedan.

Konkurs

Lagstiftaren vill inte att olönsamma företag ska fortsätta drivas, bland annat eftersom företag som drivs vidare med förlust skadar fordringsägare som inte får betalt samt kan skapa en ogynnsam konkurrenssituation. Även vid en konkurs är det viktigt att åtgärder vidtas på ett tidigt stadium innan skulderna blir allt för stora, vilket skadar samtliga berörda parter, såsom ägare, anställda och företagets fordringsägare. Vid en konkurs ser konkursförvaltaren till att det sker en samlad avveckling av företagets tillgångar och tar tillvara samtliga fordringsägares intressen.

Företagsrekonstruktion

När ett företag får ekonomiska problem och inte kan betala sina skulder allt eftersom de förfaller till betalning är det viktigt för företaget, dess ägare, styrelse och fordringsägare att företaget snabbt vidtar åtgärder för en lösning av problemen. Att företaget på ett tidigt stadium får hjälp med situationen är många gånger en förutsättning för att ett företag skall kunna rekonstrueras och undvika en konkurs. Vid en företagsrekonstruktion är det vanligt med ett offentligt ackord, varvid företagets skulder nedsätts till viss del. Under tiden företagsrekonstruktionen pågår, vilken skall ske skyndsamt, kan inte företaget försättas i konkurs eller utmätning göras.

Likvidation

Om ägarna till ett aktiebolag inte längre vill driva aktiebolaget vidare och en försäljning inte är aktuell, är en frivillig likvidation ett lämpligt sätt att upplösa aktiebolaget på. Beslutet om att likvidera aktiebolaget fattas av bolagsstämman. Bolagsstämman kan också föreslå en likvidator som sedan Bolagsverket utser under förutsättning att den föreslagne likvidatorn är lämplig för uppdraget. Likvidatorn ska avveckla bolagets tillgångar och betala bolagets skulder. Eventuellt överskott delas ut till aktiebolagets ägare. När det skett är aktiebolaget upplöst.