Skip to main content
Nyheter

Underhållsbidrag och underhållsstöd – vad är det för skillnad?

By 5 december, 2018No Comments

Den förälder som efter en separation inte bor tillsammans med sitt barn är underhållsskyldig för barnet. Utgångspunkten är att föräldrarna själva ska hantera de ekonomiska frågorna kring barnet.

Det finns två parallella regelverk som rör ekonomiska frågor kring barns försörjning. Dels ett offentligrättsligt system som hanteras av Försäkringskassan, underhållsstöd, dels ett privaträttsligt system som hanteras av föräldrarna själva, underhållsbidrag.

Om den underhållsskyldige föräldern inte bidrar ekonomiskt eller i alltför liten omfattning, kan den förälder som barnet bor hos ansöka om underhållsstöd hos Försäkringskassan. Fram till den månad som barnet fyller 15 år är underhållsstödet nu 1 573 kr*. För barn som är 15 år och äldre utgår underhållsstöd med ett belopp om 2 073 kr. Underhållsstödet betalas ut till den förälder som barnet bor tillsammans med och är folkbokfört hos. Den bidragsskyldige föräldern får i sin tur en skuld att betala till Försäkringskassan.

Som framgått ovan är underhållsstödet bestämt till visst belopp per månad och barn. Det belopp som ska betalas i underhållsbidrag är däremot upp till föräldrarna att bestämma. Beräkningarna om underhållsbidrag utgår från föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga samt barnets behov och kan vara förhållandevis komplicerade. De belopp som gäller för underhållsstöd kan fungera som viss vägledning.

I de fall där föräldrarna inte på egen hand kan komma överens om ett underhållsbidrag kan en advokat rådfrågas. I många fall kan en överenskommelse träffas och ett skriftligt avtal upprättas utan att en domstol behöver blandas in. I sista hand finns möjlighet att låta frågan prövas av domstol.

Hos oss på Ahlgrens Advokatbyrå finns ett flertal advokater och jurister som har stor erfarenhet av frågor kring underhållsbidrag, bland andra Helena Eliasson Järnö, Linda Sundlöf och Jenny Lundström. Har Du som boendeförälder uppfattningen att den bidragsskyldige föräldern har ekonomisk förmåga att betala ett högre belopp än vad han/hon gör i dagsläget eller om Du har andra funderingar kring underhållsbidrag är Du välkommen att kontakta oss för rådgivning.

Skrivet av advokat Helena Eliasson Järnö

  • Från den 1 januari 2019 höjs underhållsstödet för barn mellan 11 och 14 år med 150 kronor.