Skip to main content

Ahlgrens Advokatbyrå biträder fastighetsägare, nyttjanderättshavare och andra i frågor kring hyra, arrende, bostadsrättsfrågor och andra nyttjanderätter. Vi biträder vid rådgivning och avtalsskrivning inför ingående av avtal, tillämpning av redan ingångna avtal samt uppsägningar och processer vid såväl hyres-, arrendenämnd och domstol.

Den rättsliga regleringen när det gäller hyres- och arrenderättsliga frågor är i många delar detaljerad och det finns ofta skäl att noga gå igenom situationen inför avtalstecknande, förändringar eller uppsägningar. Frågor som besittningsskydd, upplåtelsetider, avgifter, uppsägningar och formkrav förutsätter många gånger att man noggrant sätter sig in i vad som gäller och hur man ska förfara. Regleringen är i många delar en skyddslagstiftning till förmån för den som har nyttjanderätten. Det kan medföra att även om det är avtalat på visst sätt så måste man ändå förfara på annat sätt eftersom det gäller andra förutsättningar enligt lag.

Regleringen skiljer sig också mycket åt beroende på vilken typ av nyttjanderätt som är aktuell. För bostadshyresgästen, jordbruksarrendatorn och bostadsarrendatorn finns t.ex. oftast ett direkt besittningsskydd som kan innebära att man har rätt att få fortsätta nyttjandet även om man blivit uppsagd. För lokalhyresgästen och anläggningsarrendatorn gäller istället ofta ett indirekt besittningsskydd vilket innebär att nyttjanderättshavaren efter uppsägning kan vara tvungen att flytta men kan ha rätt till skadestånd om hyresvärden/markägaren inte har tillräckligt goda skäl för uppsägningen.

Nyttjanderätter är vanligtvis värdefulla och tänkta att gälla för lång tid framåt. Det kan många gånger vara av stor betydelse att man har en bra reglering redan när man skriver avtal för att förhindra framtida bekymmer. Om oenighet uppstår kan ett korrekt inledande handlande vara avgörande för att undvika att gå miste om sina rättigheter.

Hör gärna av er till oss om ni har frågor som gäller nyttjanderätter!