Skip to main content

Ahlgrens Advokatbyrå biträder löpande i alla typer av familjerättsliga ärenden. Med familjerätt avses alla juridiska frågor som rör familjeförhållanden, både ekonomiska frågor såsom bodelning och arv samt frågor om bland annat vårdnad, boende och umgänge.

Nedan följer beskrivningar av några av de vanligaste familjerättsliga ärendena och av vad vi på Ahlgrens Advokatbyrå kan hjälpa till med. Välkommen att kontakta oss!

Arv

När en person avlider ska enligt huvudregeln en bouppteckning upprättas. I bouppteckningen ska bland annat delägarkretsen samt tillgångar och skulder per dödsdagen antecknas. Underlaget gås igenom vid ett möte, bouppteckningsförrättning, dit samtliga dödsbodelägare ska kallas. Bouppteckningen ska skickas till Skatteverket för registrering inom en viss tid efter dödsfallet.

Om dödsboet har fler än en delägare ska sedan ett arvskifte upprättas. Ett arvskifte är ett avtal om hur arvet ska fördelas. Om delägarna inte är överens om hur arvets ska fördelas finns möjlighet att ansöka om en boutredningsman via tingsrätten.

Vi på Ahlgrens Advokatbyrå upprättar regelbundet bouppteckningar, arvskiften och åtar oss även uppdrag som boutredningsman. Våra advokater har också stor erfarenhet av att hantera tvister rörande arvskiften, klander av testamenten m.m. Vi kan även hjälpa dödsbodelägarna att förvalta dödsboets tillgångar till dess att delägarna slutligen har bestämt hur arvets ska fördelas.

Bodelning  och sambodelning

När ett äktenskap eller samboförhållande upphör uppkommer ofta många frågor kring fördelningen av den gemensamma egendomen. Det finns olika regler för bodelning mellan gifta och sambos. När ett äktenskap upphör ska en bodelning göras där alla tillgångar som utgångspunkt fördelas lika efter avdrag för skulder. Den egendom som är enskild genom äktenskapsförord, testamente eller gåva undantas från bodelning. Det som bestämts om fördelningen skrivs ner i ett bodelningsavtal som ingås mellan parterna.

När ett samboförhållande upphör ska en bodelning ske om någon av samborna begär det inom ett år från separationen. Vid en sambobodelning delas endast gemensam bostad och bohag om inte annat avtalats genom ett samboavtal.

Om parterna inte kan enas finns möjlighet, för både tidigare makar och sambor, att ansöka om att en bodelningsförrättare utses. Bodelningsförrättaren har befogenhet att tvångsskifta boet.

Vi på Ahlgrens Advokatbyrå företräder regelbundet klienter i frågor om bodelning, både vid upprättande av bodelningsavtal och bodelningstvister. Vi åtar oss också uppdrag som bodelningsförrättare.

Framtidsfullmakt

Genom en framtidsfullmakt finns det möjlighet att bestämma vem som ska ansvara för ens personliga och ekonomiska intressen när man inte själv längre kan fatta egna beslut. Framtidsfullmakt är ett alternativ till att god man eller förvaltare förordnas. Det finns formkrav som måste vara uppfyllda för att en framtidsfullmakt ska vara giltig, bland annat ska fullmaktsgivarens namnunderskrift vara bevittnad.

Gåvobrev

Ett gåvobrev är ett dokument där det framgår att en gåva har skett och villkoren för denna gåva. I ett gåvobrev finns möjlighet att ange exempelvis att en gåva ska vara gåvomottagarens enskilda egendom. Om gåvan avser en fastighet eller tomträtt ska gåvogivarens namnteckning bevittnas. Gåvobrevet används sedan för att ansöka om lagfart hos Lantmäteriet.

Samboavtal

Enligt sambolagen ska gemensam bostad och bohag ingå i bodelning och delas lika när ett samboförhållande upphör. Sambor som inte upprättat ett samboavtal omfattas av sambolagens regler gällande bodelning. Genom ett samboavtal kan sambolagens bodelningsregler helt eller delvis sättas ur spel. Det är viktigt att känna till att ett samboavtal inte medför skydd vid ett dödsfall. Om sambor vill ärva varandra ska de istället upprätta ett testamente.

Testamente

Ett testamente är ett dokument som en person skriver för att reglera hur tillgångarna ska fördelas efter hans eller hennes död. I testamentet kan anges vem eller vilka som ska ärva och hur fördelningen ska ske mellan dem. Bröstarvingar har alltid rätt till viss del av arvet (sin laglott) och kan alltså inte göras arvlösa. I testamentet kan också bestämmas att den egendom som ärvs ska bli mottagarens enskilda egendom. Om det inte finns något testamente fördelas ett arv enligt lag. Det finns formkrav som måste vara uppfyllda för att ett testamente ska vara giltigt.

Underhållsbidrag

Om ett barn bor mer hos den ena av föräldrarna, kan den andre föräldern bli skyldig att betala underhållsbidrag. Om föräldrarna inte kan enas eller den underhållsskyldige föräldern inte kan betala underhåll, kan boendeföräldern vända sig till Försäkringskassan och ansöka om underhållsstöd. Då betalas underhåll istället av Försäkringskassan och den betalningsskyldige föräldern får då en skuld till Försäkringskassan istället. Om föräldrarna inte kan komma överens om storleken för underhållsbidraget kan domstolen pröva frågan.

Vi på Ahlgrens Advokatbyrå kan biträda er både genom avtalsförhandlingar angående underhållsbidrag och vid en eventuell domstolsprocess.

Vårdnad, boende och umgänge

Det kan ibland vara svårt för föräldrar som inte lever tillsammans att hitta den bästa lösningen när det gäller vårdnad, boende, umgänge och andra frågor som rör barnen.

Det som är bäst för barnen ska alltid komma i första hand men det händer att föräldrarna oense om vad som egentligen är det bästa för barnen. Föräldrar kan få samarbetssamtal via Familjerätten för att om möjligt hitta en överenskommelse.

Om en överenskommelse inte kan nås är det slutligen allmän domstol, i första hand tingsrätten, som fattar beslut om vårdnad, boende och umgänge. Domstolen kan då exempelvis besluta om att den ena föräldern ska ha ensam vårdnad om barnet, eller att barnet ska bo växelvist mellan föräldrarna, eller ha sitt stadigvarande boende hos den ena föräldern och umgänge med den andra föräldern.

I en domstolstvist om vårdnad, boende och umgänge är det av stort värde att företrädas av ett erfaret ombud. På Ahlgrens Advokatbyrå arbetar flera advokater och jurister som har gedigen erfarenhet av vårdnadstvister.

Äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makar eller två personer som ska gifta sig. Genom äktenskapsförordet avtalas att viss egendom ska vara enskild egendom och därmed undantas från en framtida bodelning. Äktenskapsförordet ska registreras i Skatteverkets register för att vara giltigt.