Skip to main content

Konsumententreprenader

Med konsumententreprenad avses en entreprenad där beställaren är konsument och hantverkaren (entreprenören) är näringsidkare. Det kan till exempel handla om nybyggnad av hus, köksrenoveringar eller utbyggnader. När det är dags för denna typ av projekt bör man se till att ha skriftligt på vad som gäller för projektet. Gärna i god tid innan uppstart. När det är fråga om en konsumententreprenad bör man använda sig av något av branschens standardavtal för konsumentförhållanden. Om det handlar om ny- eller tillbyggnad av småhus (där bostaden blir större) används oftast ABS -18. Hantverkarformuläret -14 tillämpas när det handlar om reparations- och ombyggnadsarbeten. I bakgrunden finns alltid konsumenttjänstlagen som delvis kompletterar de allmänna bestämmelserna i de olika standardavtalen.

Vi på Ahlgrens Advokatbyrå företräder regelbundet beställare eller entreprenörer i ärenden där entreprenadkontrakt tillämpas. Våra erfarenheter kan komma till stor nytta oavsett om det handlar om kontraktsskrivning eller tvister med anledning dröjsmål eller fel.

Kommersiella entreprenader

Den kommersiella entreprenadrätten, det vill säga när både beställare och entreprenör är näringsidkare, är i grund och botten inte lagreglerad. Därför används i stor utsträckning olika typer av avtal, t.ex. AB 04 eller ABT 06. Oavsett om du är professionell beställare eller entreprenör är det mycket att tänka på när entreprenaden ska upphandlas. Till att börja med är det viktigt att välja rätt entreprenadform och ett standardavtal som passar för ändamålet. Det är inte ovanligt att en beställare av en Totalentreprenad har mycket bestämda uppfattningar om utförandet eller materialvalet. Då kan det vara viktigt att överväga vilka konsekvenser det får för ansvaret för slutprodukten. Det är även viktigt att tänka på hur man bäst reglerar ersättningsfrågan, vilka tider som ska gälla och hur man bäst vill att parterna ska uppträda vid en försening. Besiktningsutlåtanden är ofta av mycket stor betydelse för felfrågan men samtidigt är regelverket kring besiktningsförfarandet svårtillgängligt. En genomtänkt besiktningsplan är ofta till hjälp för båda parter. Även under utförandetiden uppstår många frågor som måste lösas. Hanteringen av s.k. ÄTA-arbeten, och särskilt kommunikationerna kring dessa, är t.ex. ofta en källa till konflikter.

Vi på Ahlgrens Advokatbyrå biträder regelbundet parter i entreprenadförhållanden och hjälper till med allt från utformningen av entreprenadhandlingarna till rådgivning kring uppkomna tillämpningsfrågor. Vi företräder även part i domstol eller skiljenämnd i tvister kring entreprenaden.

Personuppgifter är all slags information som kan knytas till en levande person, till exempel namn, adress och personnummer. I maj 2018 ersatte Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR) personuppgiftslagen (även kallad PUL) för hanteringen av personuppgifter. GDPR gäller som lag i Sverige och innehåller en del förändringar samt skärpta krav beträffande personuppgiftshantering som bolag, myndigheter m.fl. har att förhålla sig till.

Rådgivning

Vi har flera medarbetare som regelbundet lämnar rådgivning i dataskyddsfrågor till företag och vi ser till att du och ditt företag behandlar personuppgifter i enlighet med GDPR. I vårt arbete kan vi erbjuda interna utbildningar, skapa rutiner för personuppgiftshantering och rutiner för att förebygga, identifiera och hantera personuppgiftsincidenter m.m. Vi kan även hjälpa till med kontakter med tillsynsmyndigheten i förekommande fall.

Policys, register och annan dokumentation

För att efterleva GDPR behöver företag ta fram vissa nödvändiga dokument, exempelvis interna policys för personuppgiftshantering och gallring av personuppgifter, registerförteckningar, rutiner för att rapportera personuppgiftsincidenter, informationstexter, konsekvensbedömningar m.m.  Vi kan hjälpa till med att identifiera behovet av dokumentation och bistå med att upprätta de dokument som ert företag behöver.

Personuppgiftsbiträdesavtal

Om ett företag behandlar personuppgifter är företaget som huvudregel antingen personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde. Personuppgiftsansvarig är den som bestämmer för vilka ändamål uppgifterna ska behandlas och hur behandlingen går till. Personuppgiftsbiträde är den som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning. Om två eller flera företag gemensamt bestämmer över en viss behandling kan  de vara gemensamt ansvariga. GDRP ställer krav på ett skriftligt personuppgiftsbiträdesavtal mellan den personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträdet. Ett vanligt exempel på när ett skriftligt personuppgiftsbiträdesavtal kan behöva upprättas är när ett företag köper IT-tjänster, såsom lagringstjänster eller administrativa tjänster, av ett annat företag. Vi hjälper företag att identifiera när företaget behandlar personuppgifter och om ett företag är personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde. Vi hjälper även till med att upprätta och granska personuppgiftsbiträdesavtal.