Skip to main content

Genomtänkt och juridiskt hållbar dokumentation är många gånger en grundförutsättning för ett framgångsrikt företagande. Bra avtal säkerställer trygghet och förutsägbarhet, oavsett affärens storlek och oavsett om det rör privata eller kommersiella förhållanden. Vi biträder i alla delar – från rådgivning och behovsanalys till legal analys och granskning samt strukturering, upprättande och förhandling av avtal. Avtal kan både innebära stora ekonomiska värden och stora ekonomiska risker. Genom vår juridiska spetskompetens kan vi bistå med att analysera riskerna och bedöma vilka eftergifter som i förekommande fall kan eller bör göras i en avtalsförhandling för att säkerställa intresset i det enskilda fallet och nå en acceptabel risknivå.

Det kan vara många olika typer av avtal som ett företag behöver i sin verksamhet såsom till exempel aktieägaravtal, överlåtelseavtal, samarbetsavtal, franchiseavtal, hyresavtal, leasingavtal, VD- och anställningsavtal, licensavtal, konsultavtal, sekretessavtal och återförsäljaravtal. Nedan har vi valt att kommentera några avtalstyper närmare.

Aktieägaravtal och andra samarbetsavtal

Aktieägaravtal eller så kallade kompanjonsavtal syftar till att reglera samarbetet mellan ägarna i ett gemensamt ägt bolag. Avtalet utgör ett komplement till det ramverk som följer av bland annat aktiebolagslagens regler och utgör ofta även en möjlighet för ägarna att avtala om andra regleringar än de som följer av aktiebolagslagen. Utformningen av ett aktieägaravtal kan och bör se olika ut bland annat beroende på antal ägare, vilka ägare det är och hur ägandet fördelar sig mellan parterna.

Ett vanligt skäl till att ägare vill ingå ett aktieägaravtal är för att kunna kontrollera ägarkretsen i olika typer av situationer men det kan också handla om att avtala om bolagsstyrningsfrågor, överenskommelser om finansiering och vinstdisposition, värdering av aktier eller avtalsreglering avseende frågor som konkurrens eller sekretess. Det kan ofta finnas skäl att se över kringliggande dokumentation och frågor i samband med upprättande av ett aktieägaravtal, såsom t.ex. äktenskapsförord och testamente, för en fullständig reglering.

Vi på Ahlgrens Advokatbyrå biträder regelmässigt med upprättande, granskning och rådgivning avseende aktieägaravtal samt andra former av samarbetsavtal.

Distributionsavtal

De vanligaste formerna av distributionsavtal är agentavtal, återförsäljaravtal, kommissionsavtal och franchiseavtal. Skillnaderna mellan de olika distributionsformerna är stora, bland annat utifrån hur kreditrisken är fördelad, vilken juridisk ställning parterna har och i vad mån det finns en bakomliggande lagstiftning att falla tillbaka på. Distributionsavtalen avser ofta stora värden och det finns mycket att vinna på att ta hjälp att se över i vilken form ett samarbete lämpligen ska bedrivas, utifrån de för- och nackdelar som finns med olika distributionsformer samt hur villkor kan och bör utformas.

Vi bistår regelmässigt med upprättande, granskning och rådgivning av olika former av distributionsavtal.

Sekretessavtal

Sekretessregleringar kan avtalas om såväl i ömsesidiga avtalsförhållanden som genom separata sekretessåtaganden eller genom sekretessklausuler i olika former av avtal. Beroende på förhållandena i det enskilda fallet och vem som ska bindas av sekretessklausulen finns det skäl att anpassa dess utformning och sanktionerna vid brott mot densamma, för att regleringen ska fylla sitt syfte och bli såväl hållbar som skälig.

En genomtänkt strategi kring sekretessfrågor och sekretessregleringar kan vara avgörande för att företag ska kunna skydda know-how. Ett sekretessåtagande från en presumtiv köpare bör även vara en del i en inledande fas i en försäljningsprocess.

Vi bistår regelmässigt med upprättande, granskning och rådgivning av olika former av sekretessklausuler och sekretessavtal.

Uppdrags- och konsultavtal

Avtal om utförande av tjänster av olika slag kallas ofta för uppdragsavtal eller konsultavtal. Uppdragsavtalet innebär vanligen att den ena parten (uppdragsgivaren eller beställaren) ger den andra (uppdragstagaren eller konsulten) ett uppdrag att utföra vissa överenskomna tjänster. Inom uppdragsområdet kan rymmas konsultverksamhet inom i princip alla områden.

Mot bakgrund av att någon särskild lagstiftning inte finns avseende uppdragsförhållanden kan det vara särskilt viktigt att dokumentera och överenskomma hur olika frågor i samarbetet ska hanteras och vilka villkor som ska gälla. Utformningen av ett uppdrags- eller konsultavtal kan bland annat bero på parternas styrkeförhållanden, om konsulten är en fysisk eller juridisk person eller om uppdraget är resultat- eller projektinriktat.

Vi bistår regelmässigt med upprättande, granskning och rådgivning av olika former av uppdrags- och konsultavtal.

VD- och anställningsavtal

Utformningen av ett anställningsavtal påverkas bland annat av lagregler, kollektivavtal och den anställdes roll och position. Ett bra skriftligt anställningsavtal är värdefullt både för arbetsgivare och arbetstagare. De anställda är för många företag den mest centrala tillgången och genomarbetade anställningsavtal med VD och andra nyckelpersoner kan därför vara helt avgörande för företagets framgång och utveckling.

Utöver grundläggande frågor såsom lönesättning, arbetsuppgifter och arbetsplats är det ofta lämpligt att se över regleringar om bland annat sekretess, företagshemligheter, dataskydd och konkurrens och som företag ha en strategi kring hantering i dessa delar.

Vi bistår regelmässigt med upprättande, granskning och rådgivning kring olika former av VD- och anställningsavtal.