Skip to main content

Flera av oss på Ahlgrens Advokatbyrå biträder såväl stora som små företag i vitt skilda juridiska frågor. En viktig utgångspunkt är förståelse för klientens situation och dennes affärsmässiga överväganden. Vi lämnar löpande rådgivning i olika frågor som uppstår i en näringsverksamhet, till exempel inför och under företagsförvärv eller andra förändringar i verksamheten. Biträdet kan bestå i rådgivning kring olika handlingsalternativ, upprättande av avtal eller rådgivning kring uppkomna juridiska frågor och avtalstolkningar. Många gånger kan det vara väl investerade pengar och viktigt för att förhindra framtida tvister att inför transaktioner genomföra en noggrann analys och se till att det finns dokumentation som är väl anpassad till den aktuella situationen.

Bolagsstyrning och rådgivning

Vi kan lämna biträde under alla delar av företagande. Det kan vara allt från rådgivning kring för- och nackdelar som finns med olika företagsformer inför start av ny verksamhet till frågor kring avvecklande av verksamheten. Vi är specialiserade inom aktiebolagsrätten och frågor rörande ett bolags bildande, dess styrning samt dess expansion.

Företagsöverlåtelser, generationsskiften och investeringar

Vi har genom åren löpande fått förtroendet att lämna juridiskt biträde vid företagsöverlåtelser. Vi har därmed fått en god erfarenhet av köp och försäljning av företag, oavsett om det är fråga om aktie- eller inkråmsöverlåtelser eller riktade nyemissioner.

Ett företagsförvärv är oftast komplext och ett lyckat förvärv eller en lyckad försäljning kräver både noggranna förberedelser och genomtänkta förhandlingar. I många fall bör ett s.k. letter of intent (avsiktsförklaring) upprättas och i egenskap av säljare bör i vart fall tillses att den presumtiva köparen undertecknar ett sekretessavtal innan förhandlingar påbörjas och information lämnas ut. I egenskap av köpare är det ofta avgörande med en noggrann undersökning eller besiktning av målbolaget som ska förvärvas, en s.k. due diligence. I de flesta fall avslutas och fullgörs en överlåtelse genom ett skriftligt överlåtelseavtal eller investeringsavtal. Ska tidigare ägare eller grundare stanna kvar i målbolaget kan det ofta också finnas skäl att samtidigt ingå ett aktieägaravtal.

En transaktionsprocess kan, och bör också, anpassas utifrån de olika förutsättningarna och intressena i varje enskilt fall och utifrån önskemål kan vi biträda såväl i delar som i hela säljprocessen, exempelvis med upprättande av avtalsunderlag, projektledning eller företagsbesiktning.

Kommersiella avtal

Genomtänkt och juridiskt hållbar dokumentation är många gånger en grundförutsättning för ett framgångsrikt företagande. Bra avtal säkerställer trygghet och förutsägbarhet, oavsett affärens storlek och oavsett om det rör privata eller kommersiella förhållanden. Vi biträder i alla delar – från rådgivning och behovsanalys till legal analys och granskning samt strukturering, upprättande och förhandling av avtal. Avtal kan både innebära stora ekonomiska värden och innebära stora ekonomiska risker. Genom vår juridiska spetskompetens kan vi bistå med att analysera riskerna och bedöma vilka eftergifter som i förekommande fall kan eller bör göras i en avtalsförhandling för att säkerställa intresset i det enskilda fallet och nå en acceptabel risknivå.

Det kan vara många olika typer av avtal som ett företag behöver i sin verksamhet såsom t.ex. aktieägaravtal, överlåtelseavtal, samarbetsavtal, franchiseavtal, hyresavtal, leasingavtal, anställningsavtal, licensavtal, konsultavtal, sekretessavtal och återförsäljaravtal. Under verksamhetsområdet ”Avtal” beskriver vi några vanligt förekommande avtal lite närmare.

Tvister och processer

Vi arbetar allra helst förebyggande genom rådgivning och genomtänkt dokumentation men för det fall att tvist uppkommer står vi orubbligt vid din och ditt företags sida, från inledande skriftväxling och förlikningsförhandlingar till slutlig förhandling och process i domstol eller skiljeförfarande. För att ge bästa möjliga biträde i en uppkommen eller förestående tvist är det viktigt att söka juridisk expertis i tid, t.ex. för säkra bevisning, för att inte försitta frister eller låsa fast sig i en ogenomtänkt förhandlingsposition.

Byrån har lång och gedigen erfarenhet och hög kompetens avseende tvistemålsprocesser och merparten av våra advokater och jurister har gått hela eller delar av domarbanan innan de börjat på advokatbyrå. I många fall finns möjlighet att få rättegångskostnaderna delfinansierade genom rättsskydd, vilket ofta finns i din eller ditt företags försäkring. Vi bistår i sådana fall med att undersöka möjligheten till det samt med ansökan.