Skip to main content
Nyheter

Stärkt barnrättsperspektiv i lagstiftningen

By 13 september, 2021No Comments

Sedan den 1 juli 2021 har barnrättsperspektivet i vårdnadstvister stärkts i lagstiftningen. Det sker bland annat genom att barnets rätt till delaktighet tydliggörs i föräldrabalken och att socialnämnden ges möjlighet att höra ett barn utan vårdnadshavarens samtycke och närvaro. Tidigare krävdes att båda vårdnadshavarna samtyckte till att barn hördes inom ramen för socialnämndens utredningar om vårdnad, boende och umgänge.

Ändringarna innebär även ett stärkt skydd för barn som riskerar att fara illa, bland annat genom nya regler om behörig domstol när barn eller föräldrar har skyddade personuppgifter. En domstol ska också i vissa situationer kunna flytta vårdnaden om ett barn till en tillfällig vårdnadshavare.

Inom vårdnadsområdet har även reglerna kring medlare förändrats. En medlare är en person utsedd av domstol till att försöka hjälpa parterna i en vårdnadstvist att nå en överenskommelse. Kompetenskraven för medlare har nu förtydligats och ett sekretesskyddet för uppgifter som lämnas till en medlare har stärkts, allt i syfte att skapa bättre förutsättningar för lyckade medlingsuppdrag.

Vi på Ahlgrens Advokatbyrå arbetar både som ombud i tvister om vårdnad, boende och umgänge samt som offentliga biträden i mål om tvångsvård av barn och unga (LVU). Vi tar även på oss uppdrag som medlare i vårdnadstvister.

Skrivet av advokaten Linda Sundlöf