Skip to main content
Nyheter

Reglering mellan sambor

By 23 april, 2019No Comments

Hur har ni som är sambor era ekonomiska mellanhavanden reglerade? Har ni koll på vad som händer vid dödsfall eller separation? Och med investeringar som ni gör under sambotiden?

Jag tror att de flesta sambor kanske känner till att sambor inte ärver varandra och vikten av att skriva testamente om man vill att ens sambo ska ärva när man avlider. Något som kan vara särskilt viktigt att fundera över om man har barn, oavsett om det är gemensamma barn eller särkullbarn.

Vad som kanske färre känner till är hur regleringen ser ut om sambor köper bostad tillsammans och skjuter till olika mycket i kontantinsats. Och att om man inte reglerar detta i samband med köpet finns en överhängande risk att den som betalat mer i kontantinsats förlorar hela eller del av merbetalningen.

Ytterligare en sambofråga som har varit aktuell under senare tid är om man har rätt till återbetalning av betalningar som man gjort under sambotiden för investeringar i den andre sambons egendom. I ett rättsfall som nyligen avgjorts i Högsta domstolen var det fråga om installationer som gjorts i den andre sambons fastighet. Den icke ägande sambon hade betalat för bland annat utbyggnad av huset, en ny braskamin, en bod och målningsarbeten. Personen hade lagt ut över 250 000 kronor och ville efter att samboförhållandet upphört få betalt för detta. Han tyckte att betalningarna skulle ses som ett lån eller i vart fall att det var rimligt att han fick tillbaka betalningarna då det var investeringar som hade ökat den andre sambons förmögenhet och att han då borde bli kompenserad. Att hon annars skulle göra en obehörig vinst. Högsta domstolen kom fram till att det i detta fall inte skulle ske någon återbetalning. Man ansåg inte bevisat att det skulle ha förelegat något lån. Man skriver i domen att med hänsyn till den ekonomiska gemenskap som sambor lever i och som normalt innefattar ett mycket stort antal ekonomiska händelser så bör bevisbördan för att det skulle vara fråga om ett lån ligga på den som påstår sig ha en fordran. Högsta domstolens majoritet ansåg heller inte att det skulle föreligga betalningsskyldighet utifrån att ägarsambon skulle ha gjort en obehörig vinst. Två av domstolens ledamöter var dock skiljaktiga och ansåg att en viss kompensation skulle utgå. Detta då tillskotten inte hade utgjort normala bidrag till parternas gemensamma hushåll under sambotiden och det varit fråga om utlägg som typiskt sett medfört en värdeökning.

Det som är genomgående för alla dessa frågor i samboförhållanden är vikten av att se till att tänka igenom situationen och reglera i förväg. Se till att det finns skriftlig reglering för större betalningar som den ena sambon gör, oavsett om det sker innan eller under samboförhållandet. Och skriv testamente. En tydlig skriftlig reglering ger flera fördelar. Man tar reda på och funderar kring vad som ska gälla innan man skriver handlingen. Och man har en tydlighet om man inte skulle enas vid t.ex. en separation.

Skrivet av advokat Christer Ärlestig