Skip to main content

Advokatsamfundet

En advokats arbete utförs inom ramen för etiska regler som ska skydda klientens intressen. Alla advokater står under tillsyn av Advokatsamfundet. Det ställs höga krav på den som vill kalla sig advokat.

Alla advokater är skyldiga att följa det som kallas god advokatsed. Grunden för god advokatsed finns nedtecknad i Advokatsamfundets vägledande regler för god advokatsed, som utgör en viktig del av advokaternas etiska ramverk.

Regelverkets huvudsakliga uppgift är att värna klientens – den som anlitar advokater – intressen. Lojalitet med klienten, oberoende, frihet från intressekonflikter och tystnadsplikt är kärnvärden i advokaternas etiska regler. Den som anlitar en advokat ska kort sagt kunna känna sig säker på att advokaten hela tiden ser till klientens intressen och inte tar några andra hänsyn i arbetet. Advokaternas tystnadsplikt är reglerad i lag.

Advokatsamfundets disciplinnämnd utövar tillsyn över advokaterna. Om disciplinnämnden anser att en advokat brutit mot god advokatsed kan nämnden besluta att tilldela advokaten en disciplinär påföljd eller utesluta denna.

Eftersom kraven för att få bli advokat är höga, och advokaterna dessutom står under fortlöpande tillsyn i arbetet, är advokattiteln en slags kvalitetsstämpel.

Länkar: Advokatsamfundets hemsida – Vägledande regler för god advokatsed