Skip to main content
Nyheter

Nytt rättsfall gällande förhandsavtal för köp av bostadsrätt

By 17 september, 2020No Comments

Den som tänker köpa en bostadsrätt som ännu inte är färdigbyggd får ofta först skriva under ett förhandsavtal, som reglerar tiden fram till dess att man kan ingå det slutgiltiga avtalet, upplåtelseavtalet. Enligt 5 kap. 3 § första stycket bostadsrättslagen så ska man i förhandsavtalet ange bland annat ”beräknad tidpunkt för upplåtelsen”. Den här något oprecisa skrivningen har gett upphov till tvister kring den eventuella ogiltigheten av vissa förhandsavtal. En köpare kan till exempel ibland vara intresserad av att på förhand få kliva av köpet utan att tvingas att betala de kostnader som annars normalt är förenade med en sådan ensidig hävning.

Svea Hovrätt har nyligen avgjort ett mål där köparen hävdade att ett tidsintervall på 6 månader i förhandsavtalet inte var tillräckligt preciserat för att uppfylla kravet på en beräknad tidpunkt för upplåtelsen. Därför ville köparen få avtalet förklarat ogiltigt. Domstolen konstaterade efter vissa överväganden att det främsta syftet med ett förhandsavtal är att den kommande köparen ska få möjlighet att påverka utformningen av sin lägenhet och att bostadsrättsföreningen ska kunna binda upp köpare samt ta in förskottskapital. Samtidigt som ett långt intervall försvårar för den som ska köpa att planera sitt boende så är det i praktiken omöjligt för en bostadsrättsförening att i lång tid i förväg ange en mer exakt tidpunkt då upplåtelsen kan ske. En entreprenad kan till exempel ofta dra ut på tiden av orsaker som inte i förväg går att överblicka. Sammanfattningsvis konstaterar hovrätten att med ”beräknad tidpunkt” inte ska förstås annat än att det ska finnas en tidsangivelse men att den inte behöver vara särskilt preciserad. Avtalet skulle därför inte ogiltigförklaras.

Sammanfattningsvis bör den som överväger att ingå ett förhandsavtal med ett mycket väl tilltaget intervall för den kommande upplåtelsen utgå från att det som står i avtalet också gäller. Det kan även bli senare än så – eftersom det under vissa förutsättningar kan finnas rätt för bostadsrättsföreningen till senareläggning. Om den osäkerhet detta skapar innebär alltför stora olägenheter för köparen, bör hen kanske överväga om det alls är värt att skriva på förhandsavtalet.

Skrivet av advokat Jens Nyström

Leave a Reply