Skip to main content
Nyheter

Nytt rättsfall angående företagshemligheter

By 30 mars, 2021No Comments

Vi har tidigare skrivit om vikten för en arbetsgivare att se över skyddet för sina företagshemligheter samt att överväga vilka regleringar avseende bland annat kundskydd och konkurrensförbud som kan vara lämpliga att använda i förhållande till nyckelanställda (Se artikel ”Hur använder ni konkurrensklausuler i er verksamhet” av den 20 augusti 2019).

Arbetsdomstolen har nu nyligen avgjort ett mål inom närliggande frågor där en arbetstagare tillsammans med en kompanjon startat en med sin tidigare arbetsgivare konkurrerande verksamhet. I det nya bolaget hade arbetstagaren och dennes kompanjon därefter nyttjat bland annat ett kalkylprogram i Excel som den tidigare arbetsgivaren hävdade utgjorde dennes företagshemlighet och upphovsrättsligt skyddade verk. Den tidigare arbetsgivaren väckte sedermera talan mot arbetstagaren, dennes kompanjon och det nya bolaget i tingsrätten och yrkade bland annat att bolaget och den tidigare arbetstagaren solidariskt skulle förpliktigas att utge skadestånd för brott mot lagen om företagshemligheter och upphovsrättslagen. Arbetsgivaren yrkade dessutom att bolaget, arbetstagaren och den nye kompanjonen vid vite skulle förbjudas att röja och utnyttja företagshemligheterna i form av kalkylprogrammet samt att bolaget och den anställde vid vite skulle förbjudas att mångfaldiga detsamma. Målet har nu avgjorts i Arbetsdomstolen i dom från januari i år (Dom nr 1/21, mål nr B42/20). Arbetsdomstolen har i sin dom konstaterat att både arbetstagaren och dennes nya bolag gjort sig skyldiga till brott mot lagen om företagshemligheter och upphovsrättslagen samt är skyldiga att ersätta arbetsgivaren för den skada som uppkommit genom brotten, dock med ett väsentligt lägre belopp än vad arbetsgivaren yrkat. Arbetsdomstolen har vidare funnit att det förelegat skäl att förbjuda såväl arbetstagaren, dennes kompanjon och det nya bolaget att vid vite att utnyttja och röja det aktuella kalkylprogrammet.

Sammanfattningsvis belyser rättsfallet frågor som i allra högsta grad är aktuella i dagens rörliga och digitala arbetsliv avseende bl.a. företagshemligheter och upphovsrätt. Vi ser att tvisterna på detta område stadigt ökar och det finns all anledning för arbetsgivare att se till att ha såväl tydlig information som tydliga och hållbara regleringar avseende sina anställdas användande av information, dokumentation, program och liknande såväl under som efter anställningen för att skydda de centrala tillgångarna i bolaget.

Kontakta oss gärna om ni behöver ni hjälp att se över era befintliga rutiner, mallar och avtal.

Skrivet av advokaten Ulrika Lange