Skip to main content

Just nu håller Trafikverket samrådsmöten i Skellefteå kring planerna för Norrbotniabanan. Vi har fått samtal från markägare som funderar på vad som gäller för den som eventuellt får sin bostad inlöst för att ge utrymme för järnvägen. Järnvägsplanen är ännu inte slutligt fastställd men av samrådshandlingarna framgår att det finns de som eventuellt kommer att hamna i en inlösensituation som även omfattar den egna bostaden.

Trafikverket brukar försöka att förvärva den mark som behövs i samförstånd med  berörda markägare. Sedan Järnvägsplanen väl blivit fastställd har Trafikverket dock rätt att om nödvändigt ta i anspråk mark även mot markägarens vilja. Även för den som väljer att delta i förhandlingar kring frivillig inlösen kan det dock vara bra att känna till vilka rättigheter man har som markägare.

I grund och botten tillämpas expropriationslagens ersättningsregler. Dessa ger rätt till ersättning för ekonomisk skada i form av marknadsvärdesminskning och övrig skada. På den del av ersättningen som motsvarar marknadsvärdesminskningen har man rätt till ett påslag på 25 %, som en sorts plåster på såren. Detta påslag gäller dock inte för den del av ersättningen som skall täcka andra skador till följd av att man tvingas lämna sin bostad. Det kan handla om sådant som flyttkostnader, lagfartskostnader eller andra omställningskostnder. Den som bedriver en rörelse kanske behöver lägga ner den och skall i så fall normalt kompenseras för detta.

Som berörd fastighetsägare kan man behöva biträde vid frivilliga förhandlingar eller i samband med tvångsinlösen. Vi har advokater som har stor erfarenhet av sådana uppdrag.

Välkommen att ringa oss!