Skip to main content
Nyheter

Får man behålla sitt målsägandebiträde i hovrätten?

By 2 september, 2019No Comments

Den som varit utsatt för brott får många gånger ett målsägandebiträde, oftast en advokat, utsedd som stöd och hjälp i rättsprocessen. Oftast utses målsägandebiträdet under förundersökningen, det vill säga under tiden som polisen utreder den aktuella anmälan. Det är tingsrätten som utser målsägandebiträdena och tidigare fick brottsoffren alltid ha kvar sitt målsägandebiträde ända till dess rättsprocessen avslutats.

Den 1 juli 2018 trädde en lagändring i kraft som innebär att målsägandebiträden numera förordnas av tingsrätterna endast fram till dess att tiden för att överklaga tingsrättens dom har löpt ut och därefter upphör uppdraget.

I vissa fall kan målsägandebiträde förordnas på nytt i högre rätt. Vid bedömningen av om målsägandebiträde ska förordnas i högre rätt ska bland annat tas hänsyn till om målsäganden ska höras i hovrätten, vad som ska prövas i fråga om skadestånd och om det finns något annat särskilt skäl. Det är tyvärr ofta som dessa villkor inte uppfylls och detta innebär att en målsägande som huvudregel inte får behålla sitt målsägandebiträde i hovrätt och Högsta Domstolen. Istället ska åklagaren föra målsägandens talan i överrätterna. Detta har i många fall lett till att målsägandena känner sig bortglömda under den fortsatta processen, eftersom åklagarna inte har möjlighet att ge målsägandena det stöd och den information som de behöver och eftersom det tidigare målsägandebiträdet inte hålls informerat av överrätterna.

Många målsägandebiträden fortsätter att hjälpa målsägandena fastän de inte är förordnade, eftersom målsägandena vänder sig till sitt tidigare biträde med frågor. Emellertid är det inte så enkelt, då överrätterna inte kommunicerar med målsägandebiträdena och då biträdena inte kallas till huvudförhandlingarna i överrätterna.

På Ahlgrens Advokatbyrå arbetar många advokat med gedigen erfarenhet av uppdrag som målsägandebiträden. Som brottsoffer har du alltid rätt att själv framföra önskemål om vem du vill ska utses till målsägandebiträde.

                                                                                                                    Skrivet av advokaten Linda Sundlöf