Skip to main content
Nyheter

Avtal efter pandemin

By 6 oktober, 2020No Comments

Coronapandemin har inneburit stora utmaningar för samhället på många olika plan. Även juridiken har i och med pandemin ställts på sin spets eftersom det i befintliga avtal ofta saknades villkor om vad som skulle hända om en part gjorde sig skyldig till ett kontraktsbrott på grund av en pandemi.

Det är vår uppfattning att pandemin har inneburit att många företag och privatpersoner inte har kunnat fullfölja befintliga avtal vilket resulterat i omförhandlingar och en del tvister. Det har exempelvis handlat om lokalhyresgäster som inte kunnat betala hyra eller företag som inte kunnat leverera varor i avtalad tid. Även om vi idag inte kan vara helt säkra så finns det indikationer på att allmänna rättsprinciper, till exempel force majeure, inte kan åberopas för att undgå påföljder till följd av kontraktsbrott under en pandemi. Med påföljder avses till exempel skadestånd. Det finns också stora oklarheter om hur de lagar som finns, exempelvis köplagen, kan tillämpas för att lösa tvister i anledning av Covid-19. Vi på Ahlgrens Advokatbyrå följer noggrant rättsutvecklingen för att kunna ta tillvara på våra klienters intressen på bästa sätt.

Även om vi inte kan ändra villkoren i redan träffade avtal kan vi i vart fall påverka villkoren i de avtal som kommer att ingås i framtiden. Pandemin har lärt oss att det är viktigt att avtalsparter, både företag och privatpersoner, ställer sig frågan vad som händer med avtalet om parternas olika förpliktelser påverkas eller förhindras av en pandemi eller andra oförutsedda händelser samt att parterna försöker reglera och enas om hur avtalet ska lösa en sådan situation.

Skrivet av advokaten Anton Strandberg