Skip to main content
Nyheter

Ändrad lagstiftning i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge

Den 1 mars 2022 stärktes barnrättsperspektivet ytterligare i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. Ändringarna innebär bland annat att domstolen kan besluta om gemensam vårdnad även om båda föräldrarna motsätter sig det, att domstolen vid bedömningen av om föräldrarna ska ha gemensam vårdnad eller om en av dem ska ha ensam vårdnad ska fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att sätta barnets behov främst och ta gemensamt ansvar i frågor om barnet, samt att en förälder som överväger att inleda en tvist i domstol först ska delta vid ett informationssamtal.

Vid informationssamtalet ska föräldern ges information som syftar till att hitta den lösning som är bäst för barnet. Föräldrarna ska som utgångspunkt delta i informationssamtalet tillsammans, men enskilda samtal ska hållas om någon av föräldrarna begär det. Det är i regel socialnämnden som ansvarar för att informationssamtal hålls och nämnden ska efter samtalet utfärda ett intyg. Den som väcker talan vid domstol utan att ha deltagit vid ett informationssamtal riskerar att få sin talan avvisad, om det inte föreligger särskilda skäl för domstolen att pröva talan.

Vi på Ahlgrens advokatbyrå arbetar både som ombud i tvister om vårdnad, boende och umgänge och som offentliga biträden i mål om tvångsvård av barn och unga (LVU). Vi tar även på oss uppdrag som medlare i vårdnadstvister.

 

Texten skriven av biträdande jurist Linda Critchley